aspiro organisationsutveckling ab
    Skolgatan 1A 172 31 Sundbyberg
    Tel/Fax 08 29 54 41 Mobil 0733 66 17 08   E-post


aspiro organisationsutvecklingUtveckla kultur och värderingar
Ett företags kultur och de värderingar som råder från toppen och nedåt i organisationen, styr företagets liv och individernas agerande i större utsträckning än man kan tro. Vi vill hävda att en god kultur ger förutsättningar till bättre prestationer och ökad lönsamhet. Tro det eller ej.

När vi hjälper företag, grupper och individer att utvecklas, finns därför alltid kultur och värdegrund med på ett eller annat sätt, ofta även som ett eget utvecklingsprojekt i sig.

Vi startar alltid med en analys av nuläget – vad präglar företaget eller organisationen vad gäller kultur och värderingar, det som ”sitter i väggarna”.  När ledning och medarbetare har uttryckt och enats om nulägesbilden börjar vi nästa fas i arbetet – vad vill företaget präglas av och hur ska det märkas i varje medarbetares agerande. Vi arbetar med olika metoder för att skapa medvetenhet, delaktighet och engagemang, från mindre workshops till arbete i storgrupp, s k Open Space.

Den tredje fasen i arbetet är att börja göra, d.v.s implementera de värderingar och således det agerande som ligger i linje med dessa. Vi lägger stort ansvar på ledarskapet, som i alla lägen behöver föregå med gott exempel – såväl i tal som i praktisk handling. Vi skapar tvärfunktionella ledningsteam som träffas regelbundet och utbyter tankar, reflektioner och erfarenheter. Efter 3–6 månader gör vi en uppföljning för att säkerställa att insatserna verkligen skapat resultat.

 

 


Organisationsutveckling
Skapa effektivitet i organisationen
Mätning och styrning som ger resultat
Hantera förändringsprocesser framgånsrikt
Utveckla kultur och värderingar

Teamutveckling

Ledarutveckling

Personlig utveckling

Hälsa och välmående

Om aspiro

Månadsbrev AndRum

©ann nyström design